شال سر بلند دو میل

این شال هم استفاده برای دور گردن دارد هم می شود روی سر هم استفاده کرد
800,000/00ريال